Ο.Ε.Φ.

1. Ανάρτηση του εγκεκριμένου προγράμματος

Στις 30 Μαρτίου 2018, με την 662/25452 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας διάρκειας τριών (3) ετών (2018-2021) της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΩΝ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ή να κατεβάσετε την περίληψη του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. 2018-2021

2. Πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ περιόδου 2018 -2021

O ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΩΝ ως επίσημα αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιόλαδου υλοποιεί για την περίοδο 2018-2021 πρόγραμμα εργασίας ΟΕΦ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Συνεταιρισμού που επιχειρεί για να περιορίσει τις αδυναμίες του καλύπτοντας κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
– Ο μετριασμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ελαιοκαλλιέργειας
– Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων
– Η βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου
– Η ενίσχυση των πρακτικών για την ασφάλεια του ελαιολάδου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάδοση πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους

Η δράση αφορά στην εφαρμογή αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, την άμβλυνση του φαινομένου της διάβρωσης των εδαφών που παρατηρείται στην περιοχή, και τη συμβολή στη βελτίωση της παραγωγής ελαιολάδου σε όρους ποιοτικούς και ποσοτικούς.

Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Η δράση αφορά στην τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου Agro 2.1/2.2-3 από το σύνολο των μελών της ΟΕΦ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με παράλληλη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τεχνικές μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος

Η δράση αφορά το σύνολο των μελών της ΟΕΦ και αναφέρεται στην αναγνώριση των κυριότερων παραγόντων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και στην εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής ελαιολάδου της ΟΕΦ προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα με μειωμένο ή μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Κατάρτιση παραγωγών.

Η δράση αφορά το σύνολο των μελών της ΟΕΦ και αποσκοπεί στην κατάρτιση τους σε θέματα που αφορούν διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές (π.χ. κλάδεμα, λίπανση, συγκομιδή) στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου ελαιοκάρπου και κατ’ επέκταση του ελαιολάδου σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό

Η δράση αφορά στην προμήθεια της ΟΕΦ με νέο εξοπλισμό (π.χ αλυσοπρίονα, ραβδιστικά, δίχτυα ελαιοσυλλογής κ.α.), ο οποίος θα διανεμηθεί στα μέλη της, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, συγκομιδής και μεταφοράς του ελαιοκάρπου μέχρι το ελαιουργείο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των παραγόντων που οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής.

Αναβάθμιση εξοπλισμού ελαιουργείου.

Η δράση περιλαμβάνει κυρίως την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του ελαιουργείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και αποθήκευσης του ελαιολάδου.

Διαχείριση ασφάλειας ελαιολάδου

Η δράση αφορά στην εφαρμογή των απαιτήσεων διεθνών προτύπων για την εξασφάλιση των αγοραστών του ελαιολάδου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή του ελαιολάδου

Διάδοση πληροφοριών

Η δράση αφορά κυρίως στην αξιοποίηση του διαδικτύου και έντυπου υλικού για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του συνεταιρισμού και των προσπαθειών που αναπτύσσει για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την υλοποίηση της κάθε δράσης η ΟΠ -ΑΣ ΑΙΓΙΩΝ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο επιλέγει κατάλληλους συνεργάτες (προμηθευτές εξοπλισμού, τεχνικούς συμβούλους κλπ) οι οποίοι καλύπτουν τις εκάστοτε ζητούμενες προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΟΠ- ΑΣ ΑΙΓΙΩΝ</p?

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διάδοση πρακτικών για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους 4.800,00€
Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρησης 15.619,98€
Τεχνικές μέρτησης ανθρακικού αποτυπώματος 6.399,99€
Κατάρτηση παραγωγών  6.399,99€
Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό 82.644,99€
Αναβάθμιση εξοπλισμού ελαιουργείου 48.400,00€
Διαχείριση ασφάλειας ελαιολάδου 9.999,99€
Διάδοση πληροφοριών 5.499,98€